SoftCab Webcam Spy Lite 1.2.2.2976

SoftCab Webcam Spy Lite 1.2.2.2976

SoftCab.com – Shareware – Windows
The program allows to spy on your webcamera. It can be used for video surveillance and home security system. The program supports any video source (tv tuner or web-camera). WebCam Spy features motion detector option. You cam have your own professional video secutity for web camera. Surveillance system will record video or saves snapshots for later reviewing. Webcam monitor software can even playpack WAV files os run external application when motion is detected.,webcam software. Turn your computer into police system!

Tổng quan

SoftCab Webcam Spy Lite là một Shareware phần mềm trong danh mục Ứng dụng đồ họa được phát triển bởi SoftCab.com.

Phiên bản mới nhất của SoftCab Webcam Spy Lite là 1.3, phát hành vào ngày 18/02/2008. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/08/2007.

SoftCab Webcam Spy Lite đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

SoftCab Webcam Spy Lite Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho SoftCab Webcam Spy Lite!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
SoftCab.com
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.

Tìm kiếm liên quan

Bản tin hiện tại